Facet 'Creators'

Total elements: 54 146
Element desc Documents count
52401 Kremlyova N. A. (>>>) 1
52402 Krawczyk A. (>>>) 1
52403 Kravtsova N. I. (>>>) 1
52404 Kravchuk A. S. (>>>) 1
52405 Kraus Sarit (>>>) 2
52406 Krassilchtchikov A. (>>>) 1
52407 Krassi Boris (>>>) 1
52408 Krasotina L. V. (>>>) 1
52409 Krasnov F. V. (>>>) 1
52410 Krasnoshchekov Y. V. (>>>) 1
52411 Krasilnikova L. A. (>>>) 1
52412 Krasilnikov I. V. (>>>) 1
52413 Kramer Jörg (>>>) 1
52414 Krachok Liudmila I. (>>>) 1
52415 Kozlovski V. V. (>>>) 1
52416 Kozlov V. N. (>>>) 1
52417 Kozlov D. V. (>>>) 1
52418 Kozlov A. V. (SPbPU) (>>>) 1
52419 Kozinetc K. G. (>>>) 1
52420 Kozinetc G. L. (>>>) 1
Total elements: 54 146