Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 55 628
Элемент desc Количество документов
52421 Smirnov V. N. (>>>) 2
52422 Smirnov V. F. (>>>) 1
52423 Smirnov Sergey Vladimirovich (>>>) 1
52424 Smirnov Maksim V. (>>>) 1
52425 Smirnov A. V. (>>>) 2
52426 Smil Vaclav (>>>) 5
52427 Smeyan Maksim (>>>) 1
52428 Smagin Vladimir A. (>>>) 1
52429 Sliseris J. (>>>) 1
52430 Slayton Rebecca (>>>) 1
52431 Slavinskaya А. (>>>) 1
52432 Slavcheva G. S. (>>>) 3
52433 Slator Brian M. (>>>) 1
52434 Slater Robert (>>>) 1
52435 Slaschev Evgenii V. (>>>) 1
52436 Sladkevich Mikhail Viktorovich (>>>) 1
52437 Skvortsova Inga V. (>>>) 2
52438 Skvortsova Aleksandra N. (>>>) 1
52439 Škrjanc Igor (>>>) 1
52440 Skotnikova Margarita A. (>>>) 1
Количество элементов: 55 628