Facet 'Scientific adviser'

Total elements: 3 044
Element asc Documents count
41 Romanovich M. A. (>>>) 4
42 Rozhdestvenskiy I. (>>>) 1
43 Rybakov V. A. (>>>) 2
44 Rybakov Vladimir A. (>>>) 1
45 Sahno L. I. (>>>) 1
46 Sergeev V. V. (>>>) 1
47 Shchegolev V. V. (>>>) 1
48 Stolyarov Oleg Nikolaevich (>>>) 1
49 Strelets K. I. (>>>) 3
50 Strelets Kseniya (>>>) 1
51 Tikhonov D. (>>>) 1
52 Tikhonov D. A. (>>>) 1
53 Titkov Vasily V. (>>>) 3
54 Togo I. (>>>) 1
55 Togo Issa (>>>) 1
56 Zimin S. S. (>>>) 1
57 Абабкова М. Ю. (>>>) 1
58 Абабкова Марианна Юрьевна (>>>) 23
59 Абакумова М. В. (>>>) 3
60 Абакумова Мария Владимировна (>>>) 6
Total elements: 3 044