Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 41 946
Элемент asc Количество документов
141 Bahitova Railia Kh. (>>>) 1
142 Bahrami M. R. (>>>) 1
143 Bai Z. J. (>>>) 1
144 Baiguskarov Dinar Gazimovich (>>>) 1
145 Bailleux Louis (>>>) 1
146 Bajaj Nikhilesh S. (>>>) 1
147 Bajzecerova V. (>>>) 1
148 Bakanova Svetlana A. (>>>) 1
149 Bakuleva M. A. (>>>) 1
150 Bakunjaeva V. V. (>>>) 1
151 Bakyt Aisara (>>>) 1
152 Balabin P. Yu. (>>>) 1
153 Balashev S. A. (>>>) 1
154 Balashov Evgeny V. (>>>) 1
155 Balashova E. S. (>>>) 1
156 Balashova Elena S. (>>>) 2
157 Baldridge M. J. (>>>) 1
158 Balesniy Sergey (>>>) 1
159 Balint Borka (>>>) 1
160 Balykov Artemy (>>>) 1
Количество элементов: 41 946